องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
กองการศึกษา

นางปัญญาพร เบี้ยกระโทก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวภคนันท์ ชัยเมธาสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา


นางศิริรัตน์ สารทกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพัทกัลยา นอใหม่
ผู้ดูแลเด็ก


นางธีราพร มอบกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจิดาภา พุทธบุรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุรีย์พร เมินกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก