องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
กองช่าง

นายภควันต์ บุญประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายเอกศักดิ์ แกรงกระโทก
วิศวกรโยธา


นางวิภาวดี คำรณฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอำนาจ มิ่มกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายสมร ม่วมกระโทก
คนงานทั่วไป


นายช่ำ แก้วกระโทก
พนักงานขับรถยนต์กระเช้า


นางสาวจุฑามาศ บ้วนกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ