องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
กองคลัง

นางสาวชุลีวรรณ ฝอยตะคุ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางศิริลักษณ์ ลาภทวี
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวณัฐรุจา อ่อนอินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวกมลพรรณ ผินกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอรรธพล พลอยกระโทก
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางขวัญดาว หนูใจหาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวศิวภรณ์ ศรีพัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางภานุมาส สอนกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางภาวรินทร์ มุ้ยกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ