องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
คณะผู้บริหาร


นายทรงวุฒิ พฤฒิศาสตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โทร 0915424941


นางสมใจ เม่ากรูด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โทร 085-7673129


นายวิชัย ไฟกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โทร 087-6045629


นางสายบัว เค็มกระโทก
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โทร 085-7673129