องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สำนักงานปลัด

นายสมสรรค์ เข็มศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายศราวุธ ศิริกำเนิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเสถียรศักดิ์ ดวงชะรา
นักทรัพยากรบุคคล


นายพิศาล พวงกระโทก
นักบริหารงานทั่วไป


นายประเสริฐ ม่วมกระโทก
พนักงานขับรถยนต์


นายปรีดา บุญจันทร์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมชัย มากกระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวปรางทิพย์ แมวกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป