องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
หัวหน้าส่วนราชการ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย


นายสราวุธ จงอุ้มกลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย


นายสมสรรค์ เข็มศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชุลีวรรณ ฝอยตะคุ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายภควันต์ บุญประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางปัญญาพร เบี้ยกระโทก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวกัลยรัตน์ รัตนธรรมเมธี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ


นางสาวนันทกา สุจริยา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน