องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สมาชิกสภา อบต.

นายพวง ปรอยกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย


นายมานะ พิมพ์กระโทก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย


นายสุนทร ราษฎร์เจริญสุข
เลขาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย


นางหวน คงเดช
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 1


นายวัน พร้อมกระโทก
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 3


นายสุวินัย หมี่กระโทก
อบต.โชคชัย หมู่ที่ 3


นางสุภาภรณ์ ศรีทา
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 5


นายชม นามกระโทก
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 5


นายมกรา เปรมกระโทก
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 7


นายพิษ ปุยกระโทก
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 8


นายไพล่ กันกระโทก
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 9


นายชิต โคลงชัย
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่12


นายสมนึก เพ่อกระโทก
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 12


นายแฉล้ม เกริ่นกระโทก
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 13


ร.ต.ต.ธงชัย สามารถ
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 13


นางปราณี ชอบธรรม
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 14


นางสิริกัญดารัศมิ์ สุภัคสิทธิกร
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 14


นายนิพล มอบกระโทก
สมาชิกสภา อบต.โชคชัย หมู่ที่ 15