องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวกัลยรัตน์ รัตนธรรมเมธี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ


นางกัญญารัตน์ กลีบสันเทียะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางนิสา เมินกระโทก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสมพูม ม่วมกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายสมพงษ์ ขุมพลกรัง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ