องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
กองการศึกษา

นางปัญญาพร เบี้ยกระโทก
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวภคนันท์ ชัยเมธาสิทธิ์
นักวิชาการศึกษานางศิริรัตน์ สารทกลาง
เจ้าพนักงานธุรการนางวันนา สอนตะวงศ์
นักสันทนาการชำนาญการวิชญธร อินทรกำแหง
ครูผู้ดูแลเด็ก


 
นางสาวพัทกัลยา นอใหม่
ผู้ดูแลเด็กนางสาวจิดาภา พุทธบุรี
ผู้ดูแลเด็กณัฐวรรณ จำเริญทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก