องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
กองช่าง

นายภควันต์ บุญประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่างนายเอกศักดิ์ แกรงกระโทก
วิศวกรโยธานางวิภาวดี คำรณฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการนายอำนาจ มิ่มกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างโยธานายสมร ม่วมกระโทก
คนงานทั่วไปนายช่ำ แก้วกระโทก
พนักงานขับรถยนต์กระเช้านางสาวจุฑามาศ บ้วนกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ