องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
กองคลัง

นางสาวชุลีวรรณ ฝอยตะคุ
ผู้อำนวยการกองคลังนางศิริลักษณ์ ลาภทวี
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวณัฐรุจา อ่อนอินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวกมลพรรณ ผินกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการนายอรรธพล พลอยกระโทก
เจ้าพนักงานพัสดุนางขวัญดาว หนูใจหาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


 
นางภานุมาส สอนกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางภาวรินทร์ มุ้ยกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางวาสนา นาคตะคุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี่