องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สำนักงานปลัด

นายสมสรรค์ เข็มศรี
หัวหน้าสำนักปลัดนายศราวุธ ศิริกำเนิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายเสถียรศักดิ์ ดวงชะรา
นักทรัพยากรบุคคลนายพิศาล พวงกระโทก
นักบริหารงานทั่วไปนายประเสริฐ ม่วมกระโทก
พนักงานขับรถยนต์


 
นายสมชัย มากกระโทก
คนงานประจำรถขยะนางสาวปรางทิพย์ แมวกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป