องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสุนันทา ศิริรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนายสราวุธ จงอุ้มกลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนายสมสรรค์ เข็มศรี
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวชุลีวรรณ ฝอยตะคุ
ผู้อำนวยการกองคลังนายภควันต์ บุญประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่างนางปัญญาพร เบี้ยกระโทก
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวกัลยรัตน์ รัตนธรรมเมธี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯนางสาวนันทกา สุจริยา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน