องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวกัลยรัตน์ รัตนธรรมเมธี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯนางกัญญารัตน์ กลีบสันเทียะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางนิสา เมินกระโทก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนายสมพูม ม่วมกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกขยะนายสมพงษ์ ขุมพลกรัง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ